E.A.P


EQUIP D’ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC

L’EAP és un servei educatiu amb unes funcions regulades pel Decret de Serveis Educatius (actualment en revisió) i per les instruccions anuals que publica el Departament d’Educació.
L’EAP col·labora amb els centres en l’assoliment dels seus objectius educatius. El marc de treball comú, per l’EAP i pels centres, és el Currículum, i la finalitat, és que l’alumnat assoleixi les capacitats d’etapa explicitades en el currículum corresponent.

Aquesta col·laboració es concreta en el desenvolupament de les tres funcions bàsiques que l’EAP té encomanades: l’avaluació de les necessitats educatives dels alumnes i l’assessorament i orientació en la planificació organitzativa i curricular per tal d’oferir una resposta adequada a les necessitats detectades.

– La tasca de l’EAP és realitzar l’avaluació psicopedagògica i/o socialde les necessitats educatives dels alumnes,amb l’objectiu de millorar les condicions del procés d’ensenyament-aprenentatge i identificar els suports necessaris per a facilitar el progrés de l’alumnat.

La valoració psicopedagògica, a diferència del diagnòstic psicològic, cal considerar-la dins del context aula i centre tenint en compte la interacció existent entre el professor, l’alumne i el contingut curricular que es desenvolupa, així com les relacions interactives que es produeixen dins el grup classe.

L’assessorament va dirigit al professorat i als pares. Fa referència a l’organització del centre, especialment dels suports, a l’adequació delscontinguts d’aprenentatge i les metodologies a seguir, i als aspectes de seguiment tutorial dels alumnes amb necessitats educatives especials i d’altres amb dificultats d’aprenentatge i problemes de comportament.
Quant als pares, l’assessorament va referit a la reflexió sobre les condicions personals dels fills i les necessitats educatives que presenten, relacionant aquests dos factors amb orientacions sobre pautes educatives que reverteixin positivament en el seu desenvolupament.

L’orientació té relació amb indicacions concretes, que poden ser puntuals i que molt sovint tenen a veure amb recursos, derivacions, ajuts, etc. L’EAP orienta l’escolarització de l’alumne a l’inici de cada etapa, en acabar l’escolaritat obligatòria i en els canvis de modalitat.
Es realitza l’avaluació per tal d’orientar i assessorar els pares, els professors i el centre sobre com donar resposta a les necessitats detectades.

Àmbits d’intervenció
Les funcions esmentades s’emmarquen en tres àmbits d’intervenció:
Atenció als alumnes i a les seves famílies:
Avaluació, assessorament i orientació d’un alumne o grup d’alumnes sota demanda del professorat que ha detectat dificultats d’aprenentatge i/o relació.
Atenció als centres docents:
Avaluació sobre el procés que fa el centre i els recursos que té per atendre la diversitat. Assessorament i orientació (suggeriments) a nivell global de centre sobre aspectes organitzatius (grups de suport, metodologies, etc.) per millorar l’atenció individual i de grup. L’EAP es reuneix regularment o participa a les reunions que el centre té organitzades: mestre/a especialista d’educació espacial dels centres de primària (MEE), psicopedagog/ga dels centres de secundaria (PSI), mestre/a especialitzat/da en pedagogia terapèutica que treballa als IES, en el primer cicle (PT), cicles, equips docents, equips directius, departaments, comissions d’atenció a la diversitat, c. socials, etc.
Atenció al sector:
Detecció de les necessitats del sector. Valoració conjunta amb altres serveis sobre l’adequació dels recursos. Elaboració de propostes.
La intervenció abasta les diferents etapes educatives: infantil, primària i secundària.
Es desenvolupa en els centres educatius públics d’ensenyament ordinari i d’educació especial, públics i concertats.
Durant el període de matrícula es realitzen visites a les llars d’infants per orientar l’escolarització dels alumnes que presenten dificultats i han estat detectats per altres serveis (CDIAP).

Característiques de L’EAP de Badalona
L’EAP de Badalona es va crear l’any 1982.
La composició és multiprofessional i actualment els equips estan formats per tretze psicopedagogs/ogues, tres treballadors socials i una fisioterapeuta adscrita al servei que desenvolupa la seva tasca en els centres educatius on estan escolaritzats els alumnes que necessiten aquesta atenció.

Dades de contacte:
La seu dels EAP es troba a l’IES Eugeni d’Ors on es comparteix l’espai amb els altres serveis educatius del Departament d’Educació: assessors de l’equip LIC (Llengua i Cohesió social), professionals del Centre de Recursos Pedagògics, CRP, i les professionals logopedes del CREDA Comarques. L’horari del servei és de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 15 a 17 hores.

Adreça: IES Eugeni d’Ors
Av. Maresme, 192-212, 08918 Badalona
Telèfon: EAP B05
93 460 04 13 EAP B43 93 460 04 45
Fax:
93 383 01 50
A/e:
a8900257@xtec.cat, a8900407@xtec.cat

 Fatal error: Cannot redeclare ip_is_there() (previously declared in /usr/home/escolamargaridaxirgu.cat/web/wp-content/themes/carry-hill/footer.php:2) in /usr/home/escolamargaridaxirgu.cat/web/wp-content/themes/carry-hill/footer.php on line 21