Trets d' Identitat


ESCOLA CATALANA

La llengua d’aprenentatge i de relació entre tots els membres de la nostra comunitat és la llengua catalana. La llengua castellana s’introdueix al primer nivell del Cicle Inicial i la llengua anglesa, a partir d’EducacióInfantil. L’escola pretén un coneixement satisfactori del català i del castellà en finalitzar l’Educació Primària, tal com demana la legislació vigent, i garantir la comprensió i expressió en llengua anglesa de missatges senzills dintre d’un context.

ESCOLA NO CONFESSIONAL

L’Escola és respectuosa amb tot tipus d’ideologia o confessionalitat i per aquest motiu mostrarà una actitud tolerant i fomentarà els valors per a una bona convivència.

 ESCOLA PLURALISTA I DEMOCRÀTICA

L’Escola és respectuosa amb tots els pobles i amb les diferents maneres de pensar. Cap persona pot ser discriminada per raons de raça, ideologia, confessionalitat, llengua, sexe, nacionalitat, minusvàlua. L’Escola estimularà els valors individuals i els propis d’una societat democràtica: la solidaritat, el respecte pels altres, les actituds de diàleg, l’esperit crític, la cooperació, la responsabilitat, la tolerància, la participació…

El Centre espera de la comunitat educativa el mateix respecte vers els seus trets d’identitat.
La gestió del Centre és democràtica i es potencia la participació de tots els sectors que formen la comunitat educativa. El màxim òrgan de gestió és el Consell Escolar on són representats pares, mestres, personal no docent i Ajuntament.

LÍNIA METODOLÒGICA

La metodologia de treball tindrà en compte el que els nens i les nenes són capaços d’aprendre en un determinat moment en funció del seu nivell evolutiu i promourà una actitud favorable per part dels alumnes.
Tal com fan notar les teories constructivistes de l’aprenentatge, es l’alumne qui elabora i construeix els seus esquemes de coneixement. El professor o la professora haurà d’actuar com un guia o orientador i establir la relació entre allò que l’alumne sap i els nous continguts que ha d’incorporar.
La metodologia contemplarà l’observació directa, l’activitat, els aprenentatges significatius, l’alternança entre individualització i socialització, el descobriment i la funcionalitat dels aprenentatges.
Per tal de donar el màxim de significació i de funcionalitat als aprenentatges l’escola utilitzarà tots aquells recursos que estiguin al seu abast, bé dintre de la pròpia escola o anant a cercar els recursos fora del Centre.
Procurarà plantejar situacions que motivin i que suposin una intensa activitat cognitiva, creativa i afectiva per part de l’alumne així com l’activitat física o la manipulativa.
Els aprenentatges que el nen o la nena fa li hauran de ser útils i els haurà de poder aplicar en situacions que li ho exigeixin tant dintre com fora de l’Escola, això s’acompanya d’un disseny específic pel seguiment i l’avaluació.

EDUCACIÓ EN VALORS

L’Escola creu que l’educació en valors és una dimensió contínua i permanent del sistema educatiu que afecta a tots i cadascun dels elements que componen l’estructura escolar i que té per objecte la formació de persones solidàries, crítiques, felices, actives, tant en el terreny escolar com en el social.


Fatal error: Cannot redeclare ip_is_there() (previously declared in /usr/home/escolamargaridaxirgu.cat/web/wp-content/themes/carry-hill/footer.php:2) in /usr/home/escolamargaridaxirgu.cat/web/wp-content/themes/carry-hill/footer.php on line 21